vb如何輸入文本框的字符串轉換為變量


請各位高手幫下忙
新手上路有很多不懂得地方,請多多指教
請問vb中如何將輸入文本框的字符串轉換為變量
比如我定義了一個整型變量TEST
然后建立一個文本框在文本框中輸入TEST
如何將這兩個等效起來

11 个解决方案

#1


TEST = CInt(Val(text1.text))

#2


用VB的CallByName函數

#4


本帖最后由 bcrun 於 2012-06-27 14:02:01 編輯
dim ss as string
ss = 7
sss = ss
Text8.Text = CallByName(Me, "sss", VbGet)


可否讓text8.text里面的值顯示為7

#5


原來callbyname是干這個的……

#6


Option Explicit

Public SSS As String '要定義成Public ,Dim是不行的。不能放在標准模塊中。

Private Sub Command1_Click()
        Dim SS As String
        SS = 7
        SSS = SS
        CallByName Me, "SSS", VbGet
        Text8.Text = SSS
End Sub

#7


dim test as integer
if cint(val(text1.text))=test then .........

#8


暈死..沒分了 如何才能有分呢?

#9


有很多轉換函數啊,就看你要轉成什么類型的
CInt,CLng,CDbl等
你去用用吧,用了就知道了

#10


引用 6 樓  的回復:
VB code

Option Explicit

Public SSS As String '要定義成Public ,Dim是不行的。不能放在標准模塊中。

Private Sub Command1_Click()
        Dim SS As String
        SS = 7
        SSS = SS
        CallByName Me, "……

改一下,這樣寫,Callbyname有點多余:
Option Explicit

Public SSS As String '要定義成Public ,Dim是不行的。不能放在標准模塊中。

Private Sub Command1_Click()
        Dim SS As String
        Dim S1 As String, S2 As String
        SS = "SSS=7"
        S1 = Left(SS, InStr(SS, "=") - 1) '將等號“=”前面的字符提出來作為變量
        S2 = Right(SS, Len(SS) - InStr(SS, "=")) '將等號“=”右邊的字符提出來作為數值賦給左邊的變量
        CallByName Me, S1, VbLet, Val(S2)  '設置SSS值為7
        Text8.Text = SSS '看一下SSS的值是否為7
End Sub

#11


首先謝謝您的幫忙 東方之珠
[Quote=引用 10 樓  的回復:]
引用 6 樓 的回復:
VB code

Option Explicit

Public SSS As String '要定義成Public ,Dim是不行的。不能放在標准模塊中。

Private Sub Command1_Click()
Dim SS As String
SS = 7
SSS = SS
CallByName Me, "……

我的目的是在程序中給文本框輸入一個TEST
怎么將這個字符串轉變為變量,然后給這個變量賦值
當其他文本框比如TEXT2=TEST的時候能輸出一個數值

注意!

本站转载的文章为个人学习借鉴使用,本站对版权不负任何法律责任。如果侵犯了您的隐私权益,请联系我们删除。 
粤ICP备14056181号  © 2014-2020 ITdaan.com