js學習筆記之在數組中刪除重復的元素自保留一個


遍歷要刪除的數組arr, 把元素分別放入另一個數組tmp中,在判斷該元素在arr中不存在才允許放入tmp中
<script type="text/javascript"> 
var student = ['qiang','ming','tao','li','liang','you','qiang','tao'];
function unique(arr){
// 遍歷arr,把元素分別放入tmp數組(不存在才放)
var tmp = new Array();
for(var i in arr){
//該元素在tmp內部不存在才允許追加
if(tmp.indexOf(arr[i])==-1){
tmp.push(arr[i]);
}
}
return tmp;
}

</script>

 


注意!

本站转载的文章为个人学习借鉴使用,本站对版权不负任何法律责任。如果侵犯了您的隐私权益,请联系我们删除。 
粤ICP备14056181号  © 2014-2021 ITdaan.com