php 合並兩個二維數組


按時間排序的$data1 = array(

    [0] => array(
        times => '2012-10-10',
        type =>0,
        num =>100
    ),

    [1] => array(
        times => '2012-10-11',
        type =>0,
        num =>103
    ),

  ....
       
)

$data2 = array(

    [0] => array(
        times => '2012-10-10',
        type =>1,
        num =>400
    ),

    [1] => array(
        times => '2012-10-11',
        type =>1,
        num =>403
    ),

  ....
       
)兩個數組times 是一樣的,怎么把它們合並成


$data = array(

    [0] => array(
        times => '2012-10-10',
        type =>0,
        num =>100
        type =>1,
        num =>400
    ),

    [1] => array(
        times => '2012-10-11',
        type =>0,
        num =>103
        type =>1,
        num =>403
    ),

  ....
       
)


求教

6 个解决方案

#1


發的急了,合並后的數組,后邊名字可以換下

$data = array(
 
    [0] => array(
        times => '2012-10-10',
        type =>0,
        num =>100
        type =>1,
        num =>400
    ),
 
    [1] => array(
        times => '2012-10-11',
        type =>0,
        num =>103
        type2 =>1,
        num2 =>403
    ),
 
  ....
        
)


#2


    [0] => array(
        times => '2012-10-10',
        type =>0,
        num =>100
        type =>1,
        num =>400
相同的鍵?這樣的數組不可能出現,所以無解!

#3


按#1的補充,可以以times做鍵,逐個數組抄寫進去

#4


謝謝版主的回答,能否給個例子。。。

#5


你貼出 var_export 打印的數據
總不能讓人家整理你的數據吧?

#6


樓主,就沖你那0的結貼率,呵呵。

 $date=array(array("time"=>"2012-11-10","type0"=>0,"num0"=>100),array("time"=>"2012-11-11","type0"=>0,"num0"=>103));
 $date1=array(array("time"=>"2012-11-10","type1"=>1,"num1"=>105),array("time"=>"2012-11-11","type1"=>1,"num1"=>120));
 $cnt=count($date);
 for($i=0;$i<$cnt;$i++){
$date2[$i]=array_merge($date[$i],$date1[$i]);
}
 echo "<pre>";
 print_r($date);
 print_r($date1);
 print_r($date2);
 echo "</pre>";
//結果如下
Array
(
    [0] => Array
        (
            [time] => 2012-11-10
            [type0] => 0
            [num0] => 100
        )

    [1] => Array
        (
            [time] => 2012-11-11
            [type0] => 0
            [num0] => 103
        )

)
Array
(
    [0] => Array
        (
            [time] => 2012-11-10
            [type1] => 1
            [num1] => 105
        )

    [1] => Array
        (
            [time] => 2012-11-11
            [type1] => 1
            [num1] => 120
        )

)
Array
(
    [0] => Array
        (
            [time] => 2012-11-10
            [type0] => 0
            [num0] => 100
            [type1] => 1
            [num1] => 105
        )

    [1] => Array
        (
            [time] => 2012-11-11
            [type0] => 0
            [num0] => 103
            [type1] => 1
            [num1] => 120
        )

)注意!

本站转载的文章为个人学习借鉴使用,本站对版权不负任何法律责任。如果侵犯了您的隐私权益,请联系我们删除。 
  © 2014-2022 ITdaan.com 联系我们: