JQuery 限制金額輸入


$("#money").keyup(function() {
	  var reg = $(this).val().match(/\d+\.?\d{0,2}/);
	  var txt = '';
	  if (reg != null) {
	    txt = reg[0];
	  }
	  $(this).val(txt);
	  var v = $(this).val();
	  if (/\d+\.+\d{0,2}/.test(v)) {
	  	if (v > 99999999.99) {
	  		$(this).val(99999999.99);
	  	}
	  } else {
	  	if (v > 0) {
	  		reg = $(this).val().match(/(^[1-9]+[0-9]*)+/);
	  		txt = '';
	  		if (reg != null) {
	  			txt = reg[0];
	  		}
	  		v = txt;
	  		$(this).val(v);
	  	}
	  	if (v > 99999999) {
	  		$(this).val(99999999);
	  	}
	  }
	}).change(function () {
	  $(this).keypress();
	  var v = $(this).val();
	  if (/\.$/.test(v))
	  {
	    $(this).val(v.substr(0, v.length - 1));
	  }
	});注意!

本站转载的文章为个人学习借鉴使用,本站对版权不负任何法律责任。如果侵犯了您的隐私权益,请联系我们删除。 
粤ICP备14056181号  © 2014-2021 ITdaan.com