C语言


2015年08月04日


//3、编写函数,返回三个随机整数[10,30]的中间数。

//方法二:三个数的和减去最大值和最小值,即得到中间值

    intmedium = 0 ,max = 0,min = 0;

  //找到最大值  

max =a>b?a:b;  

max = max>c?max:c;

  //找到最小值  

min =  a

  min = min

medium =(a+b+c)-max-min;   

return medium;}

//编写函数,返回正整数n中的数字的个数。

int numberOfNum(int num){ 

  int count =1;   // 计数器

while (num/10){       

count++;    

  num=num/10;   


  return count;

}

本站声明
本文转载自:http://blog.csdn.net/zhongqing_fzq/article/details/48227347     作者:zhongqing_fzq     发布日期:2015/09/05     本站转载的文章为个人学习借鉴使用,本站对版权不负任何法律责任。如果侵犯了您的隐私权益,请联系我们删除。


 
© 2014-2017 ITdaan.com 粤ICP备14056181号